Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 406-411
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá chất lượng nước hồ Ô Tà Sóc nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Các chỉ tiêu chất lượng nước được đánh giá, gồm pH, DO, nhiệt độ, độ đục, BOD5, COD, DO, TSS, NH4+, NO2_, PO43- và Coliforms từ các mẫu được thu thập theo TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4: 1987) vào mùa khô (tháng 3, 4, 5) và mùa mưa (tháng 6, 7, 8). Các chỉ tiêu chất lượng nước được đánh giá theo QCVN08-MT:2015/BTNMT. Chỉ số chất lượng nước (WQI) thành phần và tổng hợp được tính toán và đánh giá theo Quyết định số 879/QĐ-TCMT. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung, vào mùa mưa chất lượng nước hồ Ô Tà Sóc (trong hồ và từ nguồn bổ cập) tương đối tốt, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, vào mùa khô chất lượng nước bị ô nhiễm nặng (theo WQI); do đó, khi cấp nước cho sinh hoạt cần các biện pháp xử lý phù hợp. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo về điều tiết nước hồ cho các nhu cầu sử dụng nước trong tương lai.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...