Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2019) Trang: 56-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài đã được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng một số chỉ tiêu lý, hóa đất đối với năng suất bồn bồn trên vùng đất bị ảnh hưởng xâm nhập mặn vào mùa khô ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Các thông số lý, hóa đất bao gồm: dung trọng, tỷ trọng, độ xốp, sa cấu, pH, độ dẫn điện (EC), chất hữu cơ (CHC), đạm tổng số (TN) và lân tổng số (TP). Năng suất bồn bồn được đo đạc để đánh giá trong mối quan hệ với đặc tính lý, hóa đất ruộng trồng bồn bồn. Kết quả cho thấy bồn bồn phát triển tốt đối với phổ rộng của đặc điểm lý và hóa học đất (dung trọng: 0,84 - 0,92 g/cm3; tỉ trọng: 2,33 – 2,45 g/cm3; độ xốp 61,46% - 64,12%; đất sét và sét pha thịt; pH: 3,57 – 6,25; EC: 2,65 - 4,97 mS/cm; CHC: 1,78% – 5,93%; TN: 0,09% – 0,21% và TP: 0,06% – 0,13%). Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, dung trọng, tỷ trọng, độ xốp và pH đất không chi phối năng suất bồn bồn giữa các ruộng. Sa cấu, chất hữu cơ, đạm và lân tổng số có ảnh hưởng đến năng suất bồn bồn (năng suất là 92,2 kg/1000 m2 đối với đất có sa cấu là sét pha thịt và hàm lượng chất hữu cơ, đạm và lân tổng số ở mức khá so với năng suất 72,1 kg/1000 m2 đối với đất có sa cấu là sét và hàm lượng chất hữu cơ, đạm và lân tổng số ở mức nghèo).

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 125-131
Tải về
(2014) Trang: 532
Tạp chí: The general Meeting of the Association of Japanese Geographers; from 27 March 2014 - 30 March 2014, at Kokushikan University, Japan
14 (2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...