Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 23a(2012) Trang: 1-10
Tải về
Số tạp chí 24a(2012) Trang: 1-8
Tải về
Số tạp chí 22b(2012) Trang: 1-8
Tải về
Số tạp chí 33(2014) Trang: 117-124
Tải về
Số tạp chí 10(2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số tạp chí 18b(2011) Trang: 18-28
Tải về
Số tạp chí 37(2015) Trang: 18-31
Tải về
Số tạp chí 18b(2011) Trang: 29-35
Tải về
Số tạp chí 03(2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số tạp chí 33(2014) Trang: 46-52
Tải về
Số tạp chí 15a(2010) Trang: 54-63
Tải về
Số tạp chí 36(2015) Trang: 6-13
Tải về
Số tạp chí 11b(2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số tạp chí 06(2006) Trang: 69-76
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 86-95
Tải về
Số tạp chí 07(2007) Trang: 95-101
Tải về
Số tạp chí 6(2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...