Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số tạp chí 23a(2012) Trang: 1-10
Tải về
Số tạp chí 24a(2012) Trang: 1-8
Tải về
Số tạp chí 22b(2012) Trang: 1-8
Tải về
Số tạp chí 33(2014) Trang: 117-124
Tải về
Số tạp chí 10(2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số tạp chí 18b(2011) Trang: 18-28
Tải về
Số tạp chí 37(2015) Trang: 18-31
Tải về
Số tạp chí 18b(2011) Trang: 29-35
Tải về
Số tạp chí 03(2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số tạp chí 33(2014) Trang: 46-52
Tải về
Số tạp chí 15a(2010) Trang: 54-63
Tải về
Số tạp chí 36(2015) Trang: 6-13
Tải về
Số tạp chí 11b(2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số tạp chí 06(2006) Trang: 69-76
Tải về
Số tạp chí 28(2013) Trang: 86-95
Tải về
Số tạp chí 07(2007) Trang: 95-101
Tải về
Số tạp chí 9(1)(2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
Số tạp chí 8(2)(2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
Số tạp chí 6(2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Số tạp chí 1(2013) Trang: 14
Tạp chí: American Journal of Life Sciences
Số tạp chí 223(2013) Trang: 56
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 195(2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 192(2012) Trang: 38
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 10(2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Số tạp chí 1(2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceddinh of the 2012 International Symposium on Biology Science and Environmental Engineering
Số tạp chí 197(2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí 202(2012) Trang: 38
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Số tạp chí (2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
Số tạp chí (2011) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị CNSH Toàn quốc, Khu vực phía Nam 2009
 

CÁC ẤN PHẨM


 
 
Vui lòng chờ...