Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2013) Trang: 173-179
Tạp chí: tạp chí công nghệ sinh học

Enzyme oxi-hóa ammonium (AMO=Ammonium monooxygenase) là enzyme cần thiết trong quá trình oxi hóa amoni (quá trình nitrat hóa), enzyme này được mã hóa bởi gen amo. Dựa trình tự gen putitative ammonia monooxygenase của Pseudomonas stutzeri A1501 trong ngân hàng dữ liệu, cặp mồi amo 1 được thiết kế để nhận diện gen amo trong P. stutzeri phân lập từ ao nuôi tôm sú ở đồng bằng sông Cửu Long. Bằng cặp mồi trên, 9/66 dòng (chủng) Pseudomonas stutzeri đã được phân lập mang gen amo và cả 9 dòng này đều có khả năng oxi-hóa ammonia trên môi trường tối thiểu bổ sung ammonium (từ 200 đến 700 mM).

Năm dòng gen amo khuếch đại từ DNA của chúng (ATCC14405, VT-B2a, TN9, TB3, TN4) đã được giải trình tự, so sánh các trình tự gen này trên ngân hàng dữ liệu bằng phần mềm BLAST N, BioEdit và xây dựng cây phả hệ bằng phần mềm MEGA 5.1. Kết quả cho thấy 4 gen từ chủng phân lập đều tương đồng với gen amo của dòng P. stutzeriA1501 ở mức 99% trong đó dòng VT-B2a và TN9 rất gần với dòng đối chứng ATCC14405 trong khi 2 dòng TB3 và TN4 ở một nhánh riêng. Hai dòng VT-B2a và TN4 được thử nghiệm xử lý amoni trong nước thải sinh hoạt và nước thải trại heo trong bình lên men 10-L, kết quả cho thấy cả hai dòng đều làm giảm hàm lượng amoni trong nước thải rất tốt (từ 170 ? 200 mg/l xuống.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...