Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2016) Trang: 318-333
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Liên kết: http://WJPPS

Two field experiments were conducted during 2015 at DakLak province to study the effects of rhizobia and phosphate-solubilizing bacteria (PSB) on soybean (cv. Cujut) cultivated on ferralsols. In the first experiment was carried out at Centre for Agriculture Research, Western Highland Agricultural Institute (at Buon Ma Thuot city), consisted of five treatments as follows: control (no fertilizer, no inoculant), 400 kg/ha NPK 15-15-15, rhizobial inoculant [with liquid cover seeds] + 20 kg N/ha applied at 10 days after sowing [DAS], PSB inoculant [with liquid cover seeds] + 20 kg N/ha at 10 DAS, rhizobial and PSB inoculant [with liquid cover seeds] + 20 kg N/ha at 10 DAS from April to August, 2015. In the second experiment was carried out at Buonho town, consisted of four treatments as control (no fertilizer, no inoculant), 100 kg/ha thermophosphate (15% P2O5) + 25 kg/ha NPK 16-16-8 applied at 20 and 40 at DAS, rhizobial and PSB inoculant [with liquid cover seeds] + 200 kg biofertilizer + 20 kg N/ha at 10 DAS and rhizobial and PSB inoculant [with liquid cover seeds] + 400 kg biofertilizer + 20 kg N/ha at 10 DAS. The results showed that application of rhizobial inoculant and/or PSB inoculant produced significantly higher yield component, grain yield than control and did not differ from 400 kg/ha NPK 15-15-15 in the experiment 1. In the second experiment, using biofertilizer for soybean cultivation supported higher yield component, grain yield and oil, protein in seed than control and equivalent with treatment of 100 kg/ha thermophosphate (15% P2O5) + 25 kg/ha NPK 16-16-8. It therefore seems that biofertilizers can be considered as a replacement for part of chemical fertilizers in soybean cultivation on ferralsols.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...