Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về

ABSTRACT

 A field trial was conducted on the alluvial soil of Tan Khanh Dong village, Sa Dec town, Dong Thap province in Spring-Summer 2004 cropping-season to evaluate effects of Sinorhizobium fredii and Pseudomonas spp. to growth of soybean (cv. Nhat ban 17A). The results showed that the yield component, seed yield and protein content in soybean seeds were markedly increased by watering of fermented Pseudomonas liquid as compared to control treatment. Inoculated soybean seeds with Sinorhizobium fredii (VN082 or ĐH-2 strain) accompanied by fermented Pseudomonas liquid had the highest seed yield and the best quality of soybean seeds.

Keywords: Soybean, Sinorhizobium fredii, Pseudomonas spp.,  Seed yield, Protein in soybean seed

Title: Effects of inoculation with Sinorhizobium fredii and Pseudomonas spp.  to growth of soybean

TóM TắT

Một thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện trên đất phù sa xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp trong vụ Xuân Hè 2004 nhằm khảo sát hiệu quả của việc chủng vi khuẩn nốt rễ và vi khuẩn Pseudomonas spp. trên sự phát triển Đậu nành (giống Nhật bản 17A). Kết quả cho thấy thành phần năng suất, năng suất hột và hàm lượng protein trong hột Đậu nành gia tăng đáng kể khi tưới dịch lên men vi khuẩn Pseudomonas spp. so với nghiệm thức không tưới dịch. Chủng hột Đậu nành với vi khuẩn nốt rễ (dòng VN082 hay dòng ĐH-2) kết hợp với tưới dịch lên men vi khuẩn Pseudomonas spp. cho năng suất hột cao nhất và chất lượng hột Đậu nành tốt nhất.

Từ kho?a: Đậu nành, Vi khuẩn nốt rễ, Pseudomonas spp., Năng suất hột, Hàm lượng protein hột

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...