Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về

ABSTRACT

A field experiment was carried out to evaluate effect of Pseudomonas spp. on sugarcane yield and concentration of sugar in sugarcane (Saccharum officinarum L.)(cv. VĐNL-7)cultivated on acid sulphate soil of Ben Luc district, Long An province in two continuous cropping seasons (2004-2005). The results showed that Pseudomonas spp. in peat-carrier (biofertilizer) increased Brix degree in sugarcane in the first cropping-season and enhanced sugarcane-yield and concentration of sugar both two cropping-seasons; application of biofertilizer for sugarcane reduced 184 kg N (400 kg urea) and 192 kg P2O5 (1200 kg superphosphate). Yield and sugar concentration of sugarcane were higher than sugarcane received only inorganic fertilizer farmers received from 37,968 to 56,596 million VND/ha.

Keywords: sugarcane, Pseudomonas spp., yield of sugarcane, Brix degree, concentration of sugar

Title: Effect of Pseudomonas spp. on  sugarcane yield and  sugar concentration in sugarcane (Saccharum officinarum L.)(cv. VĐNL-7) cultivated on acid sulphate soil of Ben Luc district, Long An province

TóM TắT

Một thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả vi khuẩn Pseudomonas spp. trên năng suất và lượng đường trong cây mía đường (Saccharum officinarum L.)(giống VĐNL-7) trồng trên đất phèn huyện Bến Lức, tỉnh Long An trong 2 vụ (2004-2005) liên tiếp. Kết quả cho thấy vi khuẩn Pseudomonas spp. với chất mang là than bùn (phân sinh học) tăng chữ đường trong mía cây ở vụ 1 và tăng năng suất mía cây và lượng đường trong cả 2 vụ; Bón phân sinh học cho cây mía đường giảm được 184 kg N (400 kg urê), 192 kg P2O5 (1200 kg phân supe lân) nhưng vẩn đãm bảo năng suất và lượng đường thu được cao hơn bón phân hóa học nông dân thu lời được từ 37,968 Triệu đến 56,596 Triệu đồng/ha.

Từ khóa: Mía đường, Vi khuẩn Pseudomonas spp., năng suất mía cây, độ Brix, trữ lượng đường

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...