Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6(1) (2017) Trang: 116-128
Tạp chí: World J. of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

The bacteria resident in sponges collected from Ha Tien Sea, Kien Giang province, Vietnam were investigated using the 16S rDNA gene method and investigated in vitro antimicrobial activity of marine sponge-associated bacteria. One-hundred and one bacterial isolates were isolated on two media (51 isolates on MMA medium and 50 on SYP-SW medium), 19/101 isolates had antimicrobial activity against to Edwardsiella ictaluri (fish pathogenic bacteria) and Bacillus cereus (human pathogenic bacteria). Eighteen isolates were chosen to identify with PCR-16S rDNA method, DNA sequencing were compared with GenBank database of NCBI by BLAST N software. The sequences from selected bacterial isolates (17 isolates) showed high degrees of similarity to those of the GenBank reference strains (between 99% and 100%). From 17 isolates, 16 belonged to Bacilli, and only one isolate was Beta-Proteobacteria, respectively. Based on Pi value (nucleotide diversity), Bacili group had the highest theta value and Theta values (per sequence) from S of SNP for DNA polymorphism were calculated for each group and Bacili group had the highest values. From these results showed that two strains (Bacillus subtilis MD4B and Bacillus thuringiensis SL1B) revealed promising candidates because they have the potential bioactivity, either against fish pathogenic bacteria as Edwardsiella ictaluri or fish and human pathogens as E. ictaluri and Bacillus cereus, they will be suggested to evaluate at high scale in the future.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...