Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3(4) (2017) Trang: 70-79
Tạp chí: International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR)

 A field experiment was conducted in Summer-Spring cropping season 2016 at Cujut district, DakNong province, Vietnam  to study the effects of rhizobia and phosphate-solubilizing bacteria (PSB) on soybean (cv. Cujut) cultivated on ferralsols. The experiment consisted of six treatments as follows: control (no fertilizer, no inoculant), 240 kg/ha NPK 15-15- 15, rhizobial inoculant [with liquid cover seeds] + 20 kg N/ha applied at 10 days after sowing [DAS], PSB inoculant [with liquid cover seeds] + 20 kg N/ha at 10 DAS, rhizobial and PSB inoculant [with liquid cover seeds] + 400 kg fertilizer/ha + 20 kg N/ha at 10 DAS and endophytic bacteria inoculant [with liquid cover seeds] + 400 kg fertilizer/ha + 20 kg N/ha at 10 DAS from June to August, 2016. The results showed that application of rhizobial inoculant and/or PSB inoculant produced significantly higher yield component, grain yield than control and did not differ from  240 kg/ha NPK 15-15-15. Consequently, application of rhizobia and PSB improved soil fertility after harversting however using mixture of rhizobia and PSB inoculation plus 400 kg biofertilizer/ha +20 kg N/ha for soybean cultivation supported yield component, grain yield and oil, protein in seed than control and equivalent with treatment of  chemical fertilizer (240 kg/ha NPK 15-15-15). This technique not only increased grain yield, incomes for farmers but also improved soil fertility.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...