Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về

ABSTRACT

One hundred and three bacterial isolates were isolated from aerial tissues of pineapples cultivated on acid sulphate soil of Vinhthuan district, Kiengiang province. Eighty-five isolates were identified as endophytic bacteria with 16S-rDNA PCR technique, 38/85 endophytes with several good composite characteristics (such as IAA biosynthesis, phosphate solubilization and fixing nitrogen) were detected based on biochemical tests. Sequencing 16S-rDNA gene of 3/38 these endophytes, the results showed that LK4 isolate (LGI medium) and BK1 isolate (Baz medium) had 99.2% and 99.4% identity with Burkholderia tropica NR_028965, respectively while the identity of NK2 isolate (NFb medium) with Enterobacter hormaechei GQ9006 was 99.6%. Interestingly, LK4, NK2, BK1 endophytes had the best composite characteristics, they will be suggested for bio-fertilizer production.

Keywords: Bio-fertilizer, Endophytic bacteria, IAA biosynthesis, nitrogen fixation, phosphate solubilization

Title: Characteristics of endophytic bacteria isolated from pineapples cultivated on acid sulphate soil of Vinh Thuan district, Kien Giang province

TóM TắT

Một trăm lẻ ba dòng vi khuẩn được phân lập trong cây khóm trồng ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trong đó có 85 dòng được xác định là vi khuẩn nội sinh bằng kỹ thuật PCR 16S-rDNA. Sử dụng phép thử sinh hóa đã xác định được 38/85 dòng vi khuẩn nội sinh có đủ 3 đặc tính tốt (cố định đạm, hòa tan lân và tổng hợp IAA). Tuy nhiên, khi giải trình tự đoạn gen 16S-rDNA của 3/38 dòng vi khuẩn này, xác định được dòng LK4 được phân lập trên môi trường LGI và dòng BK1 được phân lập trên môi trường BAz có tỉ lệ đồng hình của đoạn gen 16S-rDNA với loài Burkholderia tropica NR_028965 là 99,2% và 99,4% theo thứ tự; tỉ lệ đồng hình đoạn gen 16S-rDNA của dòng NK2 được phân lập trên môi trường NFb với loài Enterobacter hormaechei GQ 9006 là 99,6%. Đề nghị đưa ba dòng vi khuẩn (LK4, NK2, BK1) có các đặc tính tốt này vào sản xuất phân sinh học bón cho cây trồng.

Từ khóa: Cố định đạm sinh học, hòa tan lân khó tan, Phân sinh học, sinh tổng hợp IAA, Vi khuẩn nội sinh

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...