Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về

ABSTRACT

Application of Pseudomonas stutzeri and Acinetobacter lwoffii to remove ammonia in wastewater of biowaste was carried out to evaluate their ability of ammonia removal at different concentrations with and without aerobic condition in laboratory condition. The results showed that these species had ammonia removal ability effectively at both 50 mg/l and 100 mg/l ammonia. Pseudomonas stutzeri strain D3b and Acinetobacter lwoffii strain TN7 are the best bacterial species to remove ammonia. Besides that, both of species removed ammonia in aerobic condition better than anaerobic condition. In three days, the ammonia removal efficiency of Pseudomonas stutzeri D3b were 97.2% and 98.57% and Acinetobacter lwoffii TN7 were 96.32% and 98.31% in 50 mg/l and 100 mg/l ammonia concentrations in wastewater of biowaste, respectively.

Keywords: Acinetobacter lwoffii, ammonia concentration, aeration, Pseudomonas stutzeri, wastewater from biowaste

Title: Application of Pseudomonas stutzeri and Acinetobacter lwoffii for ammonia removal treatment in wastewater of biowaste

TóM TắT

ứng dụng vi khuẩn Pseudomonas stutzeriAcinetobacter lwoffii để loại bỏ amoni trong nước thải từ rác hữu cơ được tiến hành nhằm đánh giá khả năng oxi-hóa amoni ở những nồng độ amoni khác nhau trong điều kiện có và không có sục khí ở thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy các dòng vi khuẩn đều có khả năng oxi-hóa amoni rất tốt ở cả nồng độ 50 mg/l và 100 mg/l trong đó dòng Pseudomonas stutzeri D3b và dòng Acinetobacter lwoffii TN7 có khả năng loại bỏ amoni tốt nhất. Ngoài ra, cả hai dòng vi khuẩn đều xử lý amoni trong điều kiện sục khí tốt hơn không sục khí. Hiệu suất oxi-hóa amoni của Pseudomonas stutzeri D3b là 97,2% và 98,57% và dòng Acinetobacter lwoffii TN7 là 96,32% và 98,31% ở nồng độ 50 mg/l và 100 mg/l của nước rỉ rác, theo thứ tự trong thời gian 3 ngày.

Từ khóa: Acinetobacter lwoffii, nồng độ amoni, nước thải từ rác hữu cơ, Pseudomonas stutzeri, sục khí

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...