Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/08/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Application of bioflocculant-producing bacteria for water treatment in bronze featherback and anabas fish ponds in Hau Giang Province

Từ khóa:

Bèo tấm, cá rô đồng, cá thát lát, chế phẩm bio-floc, xử lý nước

Keywords:

Ababas fish, bio-floc, bronze featherback fish, Lemna, water treatment

ABSTRACT

Application of bioflocculant-producing bacteria to treat water in bronze featherback and anabas fish three-month old fish ponds at Vi Thuy district (ababas fish) and Long My district (bronze featherback fish), Hau Giang province composed of two stages: bio-floc (bacteria (0.2% v/v) and PAC (0.05% w/v) and Lemna (aquatic plant). The results showed that concentrations of TSS, COD, BOD5, TN, Nitrite, Nitrate, TP and PO43- in water of bronze featerback fish pond decreased strongly after 1 hour applying bio-floc and after 72 hours, all of data were lower than A standard of QCVN40:2011/BTNMT; Ammonia concentration increased from 1 to 3 days but it reduced strongly when water was moved to Lemna pond. Concentrations of COD, BOD5, TP, Nitrite, Nitrate in water of anabas fish pond decreased under A standard of QCVN40 after 3 days applying bio-floc however concentrations of Ammonia, PO43-, TN increased during 3 days after applying bio-floc and they only reduced strongly under A standard of QCVN40 when water was transferred to Lemna pond; neutral pH of water (two ponds) changed slowly. This process was applied for water treatment of three-month old bronze featherback fish and ababas fish ponds successfully with data under a standard of QCVN40 in a short time (3 days for bio-floc stage, 2 days for Lemna stage) with low cost.

TóM TắT

ứng dụng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học xử lý nước ao cá thát lát và cá rô đồng 3 tháng tuổi ở huyện Vị Thủy (cá rô đồng) và huyện Long Mỹ (cá thát lát), tỉnh Hậu Giang gồm hai giai đoạn: sử dụng bio-floc (bao gồm vi khuẩn (0,2% thể tích/thể tích) và PAC (0,05% trọng lượng/thể tích) và bèo tấm. Kết quả ghi nhận sau khi xử lý bio-floc 1 giờ, nước ao cá thác lác có hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hoá học (COD), nhu cầu oxy sinh học (BOD5), tổng N (TN), Nitrite, nitrate, tổng P (TP) và PO43- giảm đáng kể và ổn định, sau 72 giờ lượng TSS, BOD5 trong nước ao giảm đến loại A của QCVN40:2011/BTNMT; hàm lượng amoni tăng nhưng giảm nhanh ở giai đoạn bèo tấm. Hàm lượng COD, BOD5, TP, nitrite, nitrate trong nước ao cá rô giảm đến ngày thứ 3 sau khi xử lý chế phẩm bio-floc đạt loại A của QCVN40 tuy nhiên hàm lượng PO43- tăng sau 24 giờ; hàm lượng TN và amoni tăng cao trong suốt 3 ngày xử lý và khi nước chuyển qua ao có bèo tấm, các chỉ tiêu này giảm đạt loại A của QCVN40; pH nước ao cá trung tính và ít thay đổi. Quy trình ứng dụng chế phẩm bio-floc xử lý nước ao cá thát lát và cá rô đồng 3 tháng tuổi ở ao xử lý (3 ngày) và ao bèo tấm (2 ngày) thành công với những chỉ tiêu đạt loại A của QCVN40 trong thời gian ngắn với chi phí thấp.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...