Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 254-263
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/07/2020

Ngày nhận bài sửa: 21/09/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

The crustacean species in coral reef ecosystems of Vietnam

Từ khóa:

Giáp xác, phân bố, rạn san hô,thành phần loài

Keywords:

Coral reef, Crustacea, distribution, species composition

ABSTRACT

Crustaceans are commercial species in the coral reef ecosystem, however, the list of crustacean species has not fully updated yet. This study is aimed to evaluate and update the crustacean species composition in the coral reef ecosystems of Vietnam. Two projects were implemented I.2 in 2010, 2011, and 2015; and I.8 in 2015 and 2016 to collect crustacean samples by SCUBA diving method, then the animals were identified in the laboratory. A total of 106 crustacean species was identified belonging to 45 genera, 23 families and 2 orders. Among them, there were 55 species in the coastal coral reefs and 92 species in the coral reefs surrounding offshore islands. In this study, 23 crustacean species were updated and revised in the scientific names according to the WoRMS system (World Register of Marine Species). The Sorensen’s similarity indices of crustacean species ranged from 0.04 to 0.70 in the coastal coral reefs and from 0.61 to 0.93in the coral reefs surrounding offshore islands. The Shannon indiex (H') of the crustacean species in the coastal coral reefs and in the offshore island were 1.41 and 0.83, respectively. The results also showed that there were 9 highly commercial species of crustaceans which would be useful for aquaculture development.

TÓM TẮT

Giáp xác là nhóm loài có giá trị kinh tế trong hệ sinh thái rạn san hô, tuy nhiên, danh mục thành phần loài đến nay vẫn chưa được cập nhật đầy đủ. Nghiên cứu này nhằm đánh giá và cập nhật đa dạng thành phần loài giáp xác trong rạn san hô ven bờ và ven đảo Việt Nam. Dự án I.2 được thực hiện trong các năm 2010, 2011và 2015, dự án I.8 được thực hiện năm 2015 và 2016, hai dự án I.2 và I.8 đã khảo sát lặn SCUBA và thu thập mẫu vật giáp xác. Kết quả đã xác định được 106 loài giáp xác của 45 giống thuộc 23 họ trong 02 bộ của ngành phụ Crustacea. Trong đó, có 55 loài trong rạn san hô ven bờ và 92 loài trong rạn san hô ven đảo. Từ nghiên cứu này, (năm 2020) tên khoa học của 23 loài đã đươc cập nhật và hiệu chỉnh theo hệ cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học toàn cầu. Chỉ số tương đồng Sorensen giữa các vùng rạn san hô ven bờ dao động trong khoảng từ 0,04 - 0,70 và vùng rạn san hô ven đảo trong khoảng 0,61- 0,93. Chỉ số đa dạng loài giáp xác (H’) của vùng rạn san hô ven bờ và ven đảo đạt mức trung bình lần lượt là 1,41 và 0,83. Trong số này, 09 loài đã được xác định có giá kinh tế cao phục vụ cho việc quy hoạch vùng nuôi.

Trích dẫn: Phùng Văn Giỏi, Hoàng Đình Chiều và Nguyễn Kim Thoa, 2020. Đa dạng thành phần loài giáp xác (crustacea) trong hệ sinh thái rạn san hô của Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 254-263.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...