Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 181 - 193
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học

Nghiên cứu được thực hiện trong điều kiện thử nghiệm trên mô hình túi ủ PE theo phương pháp ủ yếm khí bán liên tục. Túi ủ PE thử nghiệm có thể tích 4,24 m3 được tiến hành thí nghiệm với ba tỷ lệ phối trộn gồm 100% lục bình (LB), 100% phân heo (PH), 50%LB + 50%PH và theo dõi trong 60 ngày. Kết quả cho thấy tổng lượng khí thu được của các nghiệm thức 100%PH, 50%LB + 50%PH và 100%LB lần lượt là 57,7 m3, 54,9 m3 và 18,9 m3, trong đó nghiệm thức 100%LB có lượng khí tích dồn thấp nhất do pH thấp (5,39) đã làm ức chế nhóm vi khuẩn sinh khí mê-tan. Nồng độ khí mê-tan của các nghiệm thức trong giai đoạn đầu dao động từ 31,7 - 57,9% và giai đoạn 20 - 60 ngày dao động từ 42,3 - 60,7%. Sau 30 ngày vận hành, nồng độ khí mê-tan của các nghiệm thức đạt trên 45% và có thể phục vụ cho nhu cầu năng lượng.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 142-148
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...