Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2016) Trang:
Tạp chí: Foods
Liên kết:

Bioactive compounds, which are naturally produced in plants, have been concerned with the food and pharmaceutical industries because of the pharmacological effects on humans. In this study, the individual phenolics of six legumes during germination and antioxidant capacity from sprout extracts were determined. It was found that the phenolic content significantly increased during germination in all legumes. Peanuts showed the strongest antioxidant capacity in both the DPPH‚ (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) method and the reducing power assay (32.51% and 84.48%, respectively). A total of 13 phenolic acids were detected and quantified. There were 11 phenolic constituents identified in adzuki beans; 10 in soybeans; 9 in black beans, mung beans, and white cowpeas; and 7 compounds in peanuts. Sinapic acid and cinnamic acid were detected in all six legume sprouts, and their quantities in germinated peanuts were the highest (247.9 µg¨g´1 and 62.9 µg¨g´1, respectively). The study reveals that, among the investigated legumes, germinated peanuts and soybeans obtained maximum phenolics and antioxidant capacity.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 63-70
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 86-95
Tải về
1 (2020) Trang: 116-123
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Current Research in Agricultural and Food Science
08 (2020) Trang: 33-40
Tạp chí: International Journal of Agriculture and Biological Sciences
1 (2018) Trang: 1003
Tác giả: Đỗ Tấn Khang
Tạp chí: Annals of Biotechnology
60 (2018) Trang: 70-72
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(2015) Trang: 101
Tạp chí: Agricultural Sciences for Sustainable Development, Tokyo University of Agriculture, 7-9 November, 2015
(2015) Trang: 33-34
Tạp chí: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development, Kyoto University, October 31st, 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...