Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 16/11/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Study on use of frozen Artemia biomass in nursing the giant gourami (Osphronemus goramy) fingerlings

Từ khóa:

Cá tai tượng, Osphronemus goramy, sinh khối Artemia đông lạnh, thức ăn công nghiệp

Keywords:

Commercial feed, frozen Artemia biomass, giant gourami, Osphronemus goramy

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the use of frozen Artemia biomass to replace commercial feed in nursing the giant gourami (Osphronemus goramy). The proportion of Artemia biomass (based on dry weight) in a feeding ration was gradually increased 25% for each treatment. The initial length and weight of fingelings were 2.65±0.19 cm/ind and 0.58±0.14 g/ind, respectively. The results after 45-day culturing showed that the length of fish in all the Artemia-fed treatments was significantly better than that obtained in the control (100% commercial feed). The optimum growth of fish in term of individual weight significantly improved in the Artemia-fed treatments as compared to that obtained in the control. The Artemia biomass improved fish growth as well as survival. The results indicated that the frozen Artemia biomass can be used as a feed source for the giant gourami fingerling.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng nguồn thức ăn sinh khối Artemia đông lạnh thay thế thức ăn viên để ương cá tai tượng (Osphronemus goramy) với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người nuôi Artemia bằng việc tận dụng nguồn thức ăn sẵn có thải ra từ các ao nuôi thu trứng cho ương nuôi các loài cá bản địa. Sự thay thế thức ăn viên bằng sinh khối được bố trí tăng dần theo tỷ lệ 25% trong khẩu phần ăn (dựa vào khối lượng khô) tương ứng với 5 nghiệm thức gồm: 100% thức ăn viên (0A, đối chứng); 25% sinh khối +75% thức ăn viên (25A);  50% sinh khối +50% thức ăn viên (50A); 75% sinh khối +25% thức ăn viên (75A) và thay thế hoàn toàn 100% sinh khối (100A). Chiều dài và khối lượng ban đầu của cá là 2,65 cm/cá thể và 0,58 g/cá thể. Kết quả sau 45 ngày ương cho thấy, tăng trưởng về chiều dài của cá trong tất cả nghiệm thức có sự hiện diện của sinh khối Artemia trong khẩu phần ăn tốt hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với cá cho ăn 100% thức ăn viên (đối chứng), đặc biệt tỷ lệ sinh khối trong khẩu phần ăn tỷ lệ thuận với tăng trưởng của cá. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sinh khối Artemia không những cải thiện tăng trưởng về khối lượng mà còn làm tăng tỉ lệ sống của cá đáng kể, do đó có thể khẳng định rằng sinh khối Artemia rất thích hợp trong ương cá tai tượng.

Trích dẫn: Huỳnh Thanh Tới và Nguyễn Thị Hồng Vân, 2019. Nghiên cứu khả năng sử dụng sinh khối Artemia ương cá tai tượng (Osphronemus goramy) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 48-53.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...