Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17(6) (2019) Trang: 476-483
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thí nghiệm thực hiện nhằm đánh giá liều lượng bổ sung chế phẩm sinh học (probiotics) trong ương tôm thẻ chân trắng theo công nghệ biofloc lên sinh trưởng của tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) giai đoạn tôm giống. Tôm thẻ giống (khối lượng là 0,007 g/cá thể; chiều dài là 0,9 cm/cá thể) được ương với mật độ là 2 con/L trong bể 100 L chứa 50 L nước biển 30‰. Probiotics được bổ sung mỗi ngày theo mỗi nghiệm thức với liều lượng 0,01 g/L (liều khuyến cáo) và ½, 2, 3, 4 lần liều khuyến cáo so với nghiệm thức đối chứng không bổ sung probiotics. Kết quả cho thấy sau 20 ngày ương tỉ lệ Vibrio/vi khuẩn tổng thấp hơn ở các nghiệm thức có bổ sung probiotics, tăng trưởng về chiều dài và khối lượng của tôm có cải thiện ở tất cả các nghiệm thức có bổ sung probiotics khi kết hợp với công nghệ biofloc, tôm ở nghiệm thức bổ sung probiotics gấp 3 lần liều khuyến cáo tốt hơn có ý nghĩa so với tôm nuôi không có bổ sung probiotics và không áp dụng quy trình biofloc. Từ các kết quả thu được có thể đưa ra kết luận rằng tỉ lệ Vibrio/tổng vi khuẩn giảm, sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm có cải thiện khi tôm ương được bổ probiotics kết hợp với kỹ thuật biofloc.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...