Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2019) Trang: 614-621
Tạp chí: Tap chi Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sử dụng Artemia sinh khối để thay thế thức ăn viên trong ương cá kèo (Pseudapocryptes elongates) giống. Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức (NT), tỷ lệ % thay thế thức ăn viên bằng Artemia (dựa vào khối lượng khô) từ 0% (NT1), 25% (NT2), 50% (NT3), 75% (NT4) và đến 100% (NT5), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá kèo giống tự nhiên (3,08 cm; 1,10 g) được mua tại vùng biển Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Cá được bố trí ương trong bể nhựa 200 L, chứa 100 L ở độ mặn 15‰, với mật độ thả 100 cá thể/m2 . Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy tỉ lệ sống dao động trong khoảng 77,3-86,4%, sai biệt không có ý nghĩa (p >0,05) giữa các nghiệm thức. Chiều dài và khối lượng cá có cải thiện ở các nghiệm thức thay thế thức ăn viên bằng Artemia sinh khối, nhưng sai biệt không có ý nghĩa (P >0,05), ngoại trừ cá ở NT2 (6,68 g/cá thể) có khối lượng lớn hơn có ý nghĩa (P

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...