Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2020) Trang: 33-39
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

ởng của cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống. Thí nghiệm với 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 40 cua con nuôi dạng cá thể trong keo nhựa 250mL nhằm theo dõi chính xác về thời gian và chu kỳ lột xác của cua, cua con có khối lượng và chiều rộng mai lần lượt là 0,17g và 1cm. Keo sử dụng nuôi cua được tạo lỗ nhỏ xung quanh để trao đổi nước, sau đó được thả nuôi trong bể 150L ở độ mặn 25‰. Thức ăn được sử dụng là Artemia sinh khối và thịt cá rô phi phi lê xắt nhỏ. Thời gian cho cua ăn bằng Artemia là 20 ngày, 15 ngày, 10 ngày, 5 ngày, sau đó cho ăn bằng cá, so sánh với nghiệm thức cho ăn hoàn toàn bằng cá. Kết quả sau 20 ngày nuôi cho thấy cua được cho ăn hoàn toàn bằng Artemia cho tỉ lệ sống, tăng trưởng cao nhất và giảm dần khi thời gian cho ăn Artemia giảm xuống, cua có tỷ lệ sống và tăng trưởng thấp nhất ở nghiệm thức cho ăn bằng cá.

Các bài báo khác
Số 53 (2017) Trang: 24-31
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 48-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 58-64
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 75-81
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 90-97
Tải về
2 (2020) Trang: 94-97
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
7 (12) (2017) Trang: 34-45
Tạp chí: International Journal of Scientific and Research Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...