Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
19 (2018) Trang: 58-65
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá biến động hàm lượng đạm, lân hữu dụng và một số chỉ tiêu hóa học trong đất trồng bắp tưới nước thải biogas. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức: bón phân hóa học, tưới 100% nước thải biogas, tưới 75% nước thải biogas. Kết quả cho thấy nghiệm thức bắp tưới 100% và 75% nước thải biogas làm tăng hàm lượng đạm hữu dụng trong đất gấp 2 lần vào 15 ngày sau khi gieo với giá trị lần lượt là 54,9 mg/kg và 64,5 mg/kg; giảm dần theo thời gian ở các nghiệm thức tưới nước thải biogas, nhưng ở nghiệm thức phân hóa học hàm lượng đạm có khuynh hướng tăng. Hàm lượng lân hữu dụng trong đất tưới 100% và 75% nước thải biogas tăng cao nhất ở 45 ngày sau khi gieo lần lượt là 1,33 mg/kg và 1,56 mg/kg; giảm ở 60 ngày sau khi gieo. Năng suất bắp ở các nghiệm thức tưới nước thải biogas khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức bón phân hóa học, mặc dù hàm lượng đạm hữu dụng trong đất ở nghiệm thức bón phân hóa học cao hơn nghiệm thức tưới nước thải biogas. Giá trị pH, lân tổng số trong đất khác biệt không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức và đầu vụ so với cuối vụ.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 167-174
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 36-44
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 53-64
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...