Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 36-42
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đánh giá biến động hàm lượng đạm, lân và độ xốp đất trồng dưa leo được bón kết hợp xỉ than tổ ong hấp phụ nước thải biogas. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lặp lại cho mỗi nghiệm thức gồm có 3 nghiệm thức: phân hóa học (đối chứng), bón kết hợp xỉ than tổ ong tương đương 50% đạm hóa học và 50% phân hóa học, bón kết hợp xỉ than tổ ong tương đương 75% đạm hóa học và 25% phân hóa học. Kết quả cho thấy đất được bón kết hợp xỉ than tổ ong hấp phụ nước thải biogas có hàm lượng N-NH4+, N-NO3-  cao ở đầu vụ và giảm dần đến cuối vụ, hàm lượng lân P-PO43-tăng vào cuối vụ. Năng suất dưa leo ở nghiệm thức 50% xỉ than tổ ong và 50% phân hóa học đạt tương đương với nghiệm thức bón phân hóa học. Bên cạnh đó, sử dụng xỉ than tổ ong đã làm giảm lượng nước thải biogas thải ra thủy vực là 80,3 L/m2 với nồng độ đạm và lân lần lượt là 39,3 và 9,72 g/m2 và độ xốp đất trồng dưa leo được cải thiện có ý nghĩa so với nghiệm thức bón phân hóa học.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 167-174
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 36-44
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 53-64
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...