Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 102-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/05/2016

Ngày chấp nhận: 23/12/2016

 

Title:

Study on effects of polysaccharide extracted from brown seaweed Sargassum microcystum on the growth performance, survival and feed efficiency of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus, under indoor culture

Từ khóa:

Pangasianodon hypophthalmus, polysaccharide, Sargassum microcystum, tăng trưởng

Keywords:

Pangasianodon hypophthalmus, growth performance, polysaccharide, Sargassum microcystum

ABSTRACT

The aims of this study are to examine the positive effects of polysaccharide extracted from S. microcystum on growth performance and survival of the catfish Pangasianodon hypophthalmus via dietary administration. For the growth performance trial, fifty experimental fish (1.0-2.0 g) were held in 500L- composite tanks, and then fed relative diets to satiation over 60 days. Four dietary treatments were tested and each with three replicates. Fish were fed the diet without polysaccharide extract served as control group (0%) and other different levels of polysaccharide extract at 0.2, 0.4, and 0.6%. Growth performance indices as growth rate, weight gain, feed efficiency, survival rate, and total harvested weight were evaluated at the end of experiment. Some crucial water quality parameters as temperature, pH, dissolved oxygen, NH3 and N-NO2- were also weekly tested. The results indicated that striped catfish P. hypophthalmus that being fed the diets incorporating with polysaccharide extracted from brown seaweed S. micorcystum at 0.4% had significantly higher growth performance than that of control after 60 days (p<0.05). However, there was no significant difference in survival rate and feed conversion ratio among treatments (p>0.05). Therefore, it is concluded that polysaccharide extracted from brown seaweed S. microcystum could be considered as a growth-promoting factor in the striped catfish P. hypophthalmus culture.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hỗn hợp polysaccharide ly trích từ rong mơ Sargassum microcystum lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra Pangasianodon hypophthalmus trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm được bố trí với 50 cá tra (1,0~2,0 g) trong bể composite 500 lít, cho cá ăn theo nhu cầu trong thời gian 60 ngày. Thí nghiệm bao gồm 4 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Ở nghiệm thức đối chứng (0%-NT1), thức ăn không có bổ sung polysaccharide. Các nghiệm thức thức ăn có bổ sung hỗn hợp chiết suất polysaccharide ở các hàm lượng khác nhau là 0,2 (NT2); 0,4 (NT3); và 0,6% (NT4). Nhiệt độ, pH, oxy hòa tan, ammoni và nitrite được kiểm tra hàng tuần, các chỉ tiêu đánh giá tốc độ tăng trưởng, tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn, tỉ lệ sống và tổng khối lượng được đánh giá vào cuối thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cá tra P. hypophthalmus khi cho ăn thức ăn có bổ sung hỗn hợp polysaccharide ly trích từ rong mơ S. microcystum ở hàm lượng 0,4% có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với nghiệm thức đối chứng sau 60 ngày thí nghiệm (p<0,05). Tuy nhiên, không khác biệt (p>0,05) về tỉ lệ sống và hệ số chuyển hóa thức ăn ở các nghiệm thức. Như vậy, hỗn hợp polysaccharide từ rong mơ S. microcystum có khả năng cải thiện tăng trưởng trên cá tra.

Trích dẫn: Trần Trung Giang, Dương Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú và Huỳnh Trường Giang, 2016. Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp polysaccharide chiết xuất từ rong mơ Sargassum microcystum lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá tra Pangasianodon hypophthalmus. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47b: 102-109.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...