Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2016) Trang: 116-119
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received date: 08/09/2015

Accepted date: 08/08/2016

 

Continuing to the chemical study on Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam. we now focus on the method for extracting alkaloid compound. From chloroform extract of Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam., two isoquinoline alkaloids: tetrahydropalmatine (1), (-)-(S)-xylopinine (2) and a carbohydrate: ethyl 2-O-α-fructofuranoside (3) were isolated and identified. The structures of these new compounds were elucidated based on the data of NMR, ESI–MS spectra and compared with the reported documents. This is the first report about these compounds from the genus Hydrocotyle.

KEYWORDS

Hydrocotyle bonariensis, tetrahydropalmatine, (-)-(S)-xylopinine, ethyl 2-O-α-fructofuranoside

Cited as: Huong, T.N.L., Khoanh, T.T.Y. and Vu, N.V., 2016. Two new alkaloids and a carbohydrate compound from the species Hydrocotyle bonariensis Comm. Ex lam., family apiaceae. Can Tho University Journal of Science. Vol 3: 116-119.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 114-118
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 148-152
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 184-189
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 190-199
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 46-49
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 56-61
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 72-77
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 73-76
Tải về
1 (2020) Trang: 118-126
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tự nhiên lần 7
November, 16, 2019 (2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
55 (4E23) (2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2014) Trang: 165 of Proceeding
Tạp chí: Vietnam Malaysia International Chemical Congress, November 7-9, 2014, Ha Noi
Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014 (2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...