Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Journal of Science and Technology

Vỏ thân cây Núc nác, (Oroxylum indicum L. Vent, họ Chùm ớt) còn có tên trong Đông y là Nam hoàng bá. Phương pháp sắc ký được dùng trên cao dichloromethane của dược liệu đã cô lập được năm hợp chất flavon: oroxylin A (1), hispidulin (2), chrysin (3), baicalein (4), và 3-ethoxy-5,7-dihydroxy-2-phenyl chromen-4-one (5) cùng với hai hợp chất khác là methyl-3,4-dihydroxybenzoate (6) và rengyolone (7). Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại và so sánh với các tài liệu. Hợp chất (5) (6) được cô lập lần đầu tiên trong loài thực vật này. Nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 114-118
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 116-119
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 148-152
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 184-189
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 190-199
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 46-49
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 56-61
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 72-77
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 73-76
Tải về
November, 16, 2019 (2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
55 (4E23) (2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
(2014) Trang: 165 of Proceeding
Tạp chí: Vietnam Malaysia International Chemical Congress, November 7-9, 2014, Ha Noi
Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014 (2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...