Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 56-61
Tải về

ABSTRACT

From the chloroform and ethyl acetate extracts, we have isolated and identified four compounds: stigmasterol, the mixture of stigmasterol and spinasterol with the ratio of 1:3,  sitosterol 3-b-O-D-glucopyranoside and quercetin 3-O-b-D-galactopyranoside. Their structures were evaluated by spectrum data of MS, 1H, 13C, DEPT NMR and       2D-NMR.

Keywords: Achyranthes aspera. L, Quercetin 3-O-?-D-galactopyranoside

Title: Study on the chemical composition of Achyranthes aspera L. growing in Tra Vinh Province                    

TóM TắT

Từ cao chloroform và cao ethyl acetate, chúng tôi đã cô lập và nhận danh bốn hợp chất: stigmasterol, hỗn hợp stigmasterol và spinasterol với tỷ lệ 1:3, sitosterol 3-O-b- D-glucopyranoside và quercetin 3-O-b-D-galactopyranoside. Cấu trúc của các chất này được đề nghị căn cứ vào phổ nghiệm từ dữ liệu MS, 1H, 13C, DEPT NMR và phổ 2 chiều NMR.

Từ khóa: Achyranthes aspera. L, Quercetin 3-O-?-D-galactopyranoside

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 114-118
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 116-119
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 148-152
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 184-189
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 190-199
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 46-49
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 72-77
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 73-76
Tải về
November, 16, 2019 (2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
55 (4E23) (2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2014) Trang: 165 of Proceeding
Tạp chí: Vietnam Malaysia International Chemical Congress, November 7-9, 2014, Ha Noi
Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014 (2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...