Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 190-199
Tải về

ABSTRACT

Hydrocotyle bonariensis and Hydrocotyle vulgaris, two new species in the Mekong- delta, were first analysed of the chemical composition. From the material collected in Tien Giang and Can Tho, three sterols, sterol glycosides, dibenzylbutyrolactone lignans and flavonol glycosides were isolated and identified. These compounds had some differences in the stereochemical structures. Hydrocotyle bonariensis has not been studied in the world and Hydrocotyle vulgaris has not been studied in Vietnam. The structures of these compounds were elucidated based on the data of spectrocopic techniques 1D, 2D-NMR and MS. The research has been continued.

Keywords: Hydrocotyle bonariensis, Hydrocotyle vulgaris, sterol glycoside, hinokinin, quercetin, hesperidin, flavonoid

Title: Chemical composition of Hydrocotyle bonariensis and Hydrocotyle vulgaris growing in Tien Giang province and Can Tho city

TóM TắT

Hai loài rau má lá sen khác nhau: Hydrocotyle bonariensis và Hydrocotyle vulgaris, được phát hiện trong thời gian gần đây ở đồng bằng sông Cửu Long. Từ nguồn nguyên liệu thu ở 2 địa phương là Tiền Giang và Cần Thơ đã trích ly, nhận danh được các chất sterol, sterol glycoside và các dibenzylbutyrolactone lignan với một vài khác biệt về cấu trúc lập thể. Cấu trúc các chất được xác định từ những phân tích phổ nghiệm hiện đại, như NMR 1 chiều, 2 chiều và khối phổ. Nghiên cứu cô lập chất vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Từ khóa: Hydrocotyle bonariensis, Hydrocotyle vulgaris, sterol glycoside, hinokinin, quercetin, hesperidin, flavonoid

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 114-118
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 116-119
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 148-152
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 184-189
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 46-49
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 56-61
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 72-77
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 73-76
Tải về
November, 16, 2019 (2019) Trang: 560-567
Tạp chí: Proceeding of International workshop 2019 on trade and Science-Technology development in the Mekong Delta in the context of international integration
55 (4E23) (2017) Trang: 304-307
Tạp chí: Vietnam Journal of Chemistry
Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên ần thứ V (2016) Trang: 13-20
Tạp chí: Journal of Science and Technology
(2014) Trang: 165 of Proceeding
Tạp chí: Vietnam Malaysia International Chemical Congress, November 7-9, 2014, Ha Noi
Số Chuyên san, Tập 52, số 5A, 2014 (2014) Trang: 364-369
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...