Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
33 (2021) Trang:
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Liên kết:

This study aimed to evaluate effect of jackfruit leaves (JF) replacing for Para grass (PG) on intake, digestibility, nitrogen balance and ruminal fermentation in growing meat goats. Four male Boer goats, 4 months old, were used in a 4×4 Latin square design. A basal diet consisted of pelleted concentrate and PG (C:F 30:70). The treatments were 4 levels of JL (0, 50, 75 and 100%) replacing PG on a DM basis (equivalent to: 0, 36.9, 52.7 and 70.3% of diet DM on basis of actual intakes during the experiment). Result showed that replacement of JL for PG in the diets increased (p

Các bài báo khác
(2020) Trang: 219-227
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
(2019) Trang: 38-42
Tạp chí: The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
(2018) Trang: 449-456
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2018) Trang: 400-406
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2017) Trang: 500-506
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...