Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4E23(55) (2017) Trang: 278-283
Tạp chí: Tạp chí Hóa Học
Liên kết:

The effect of germination process on β–glucosidase activities, isoflavone contents as well as antioxidant capacities soybean seeds was investigated. Soaked soybean seeds were germinated at 25◦C in dark condition for 72 hours. Samples were collected every 12 hours during germination for analysis the β–glucosidase activities, which was monitored with a synthetic substrate p–nitrophenyl–β–D–glucopiranoside (p–NPG). The freeze-dried samples were prepared for determination of isoflavone contents by high performance liquid chromatography (HPLC) and antioxidant capacities were assayed by 1,1–diphenyl–2–picrylhydrazyl (DPPH) radical–scavenging activity in term of IC50 value. β–glucosidase activity increased 1.8 fold in soaked soybean seeds and reached to the maximum value (3.2 fold) in soybeans germinated for 48 hours. The increase in β–glucosidase activity led to the transformation in isoflavone forms, namely the hydrolysis of glycosides into aglycones catalysed by β–glucosidase during germination process. Total glycosides (daidzin, glycitin and genistin) content in soybean seeds was unchanged after soaking. During germination, total glycosides in seeds increased and reached the maximum value after 36 hours (1.2 fold), further germination (60 hours) this content significantly reduced (p < 0.05). Total aglycones (daidzein, glycitein and genistein) content increased 1.2 fold in soaked soybeans and about 1.7 fold in soybeans germinated from 48 to 72 hours. The total isoflavones content in soybean seeds was highest in seeds germinated from 48 to 60 hours and decreased when germinated for 72 hours. Antioxidant activity of soybeans was highest when germination time was 60 hours. In addition, there was a high correlation between antioxidant activities (IC50 values) and total aglycones contents (R2 = 0.91) in soybean seed during germination.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 20-27
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 52-58
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 53-62
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 8-15
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 8-15
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 89-95
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 93-101
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 97-103
Tải về
Volume 2 Issue 01 October 2019 (2019) Trang: 20-27
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS
4(11) (2018) Trang: 2311-2316
Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies
2 (2017) Trang: 10-14
Tạp chí: International Journal of Food Science and Nutrition
5(4) (2016) Trang: 616-622
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
5(4) (2016) Trang: 608-615
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
(2015) Trang: 131-135
Tạp chí: The 2 nd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology 2015, Ho Chi Minh city
4(11) (2015) Trang: 309-314
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
4(11) (2015) Trang: 321-326
Tạp chí: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY
Special Issue: Food Processing and Food Quality, Vol. 3 (2015) Trang: 33-38
Tạp chí: Journal of Food and Nutrition Sciences
1 (2013) Trang: 290
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...