Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
1 (2012) Trang: 26th 15:50-16:25
Tạp chí: International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia
Liên kết:

Study on diversity of fishes was carried out from 2007 to 2011 in 13 provinces at 113 sampling sites in the Mekong Delta, Vietnam. A total of 12,946 fish specimen were collected from which total of 292 fish species (188 genera and 70 families) were identified. Results showed that gobies dominated with total of 54 species, followed by cyprinids  with 48 species. The results also indicated that 151 species not share with the other regions of the Mekong; and 67 species newly recorded from the Mekong ang all these species were collected from estuarine and/or mangrove areas. Among the newly recorded species, 62 species were the first records from all-over the Mekong, in which 24 species are the gobies. The results indicated that further study on fish diversity in those habitats are needed and Vietnam Mekong Delta has great reponsibility for the conservation of fish diversity in the particular habitats in the coastal areas such as mangrove areas, mudflats and estuarine areas.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 140-147
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 56-64
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Fishes of the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Freshwater Biodiversity Conservation in Asia
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...