Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2014) Trang: 226
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium
Liên kết:

Study on reproductive biology of Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991)

In the Mekong Delta was carried out in An Giang, Dong Thap, Can Tho and Hau Giang province from April, 2013 to March, 2014. The length-weight relationship of P.disjunctivus was determined as the equation of W=0.0587*L2.6682 (R2=0.9688; n=758) and the condition factor (CF) ranged from 3.08% to 7.2%; the result showed that CF was higher from April to September. Gonadosomatic Indexs (GSI) of males were lower than that of females and GSI of female was lowest in February (0.396%) and highest in June (7.98%). Meanwhile, Hepatosomatic Indexs (HSI) was changed inversely with GSI and ranged from 0.78 to 1.47%. The results also indicated that the diameter of eggs ranged from 1.8 to 2.2 mm and the largest diameter was also in June that is same time with the hightest GSI values. The results showed that the main spawning season of P.disjunctivus occurs from April to September; however this species breeds in all year round. The fecundity of P. disjunctivus ranged 252 to 5820 eggs/female and relative fecundity fluctuated from 2665 to 18092 eggs/kg of female. Length at first maturity (Lm) was 11.12 cm and 9.14 cm of female and male, respectively.

Keywords: Pterygoplichthys disjunctivus, Reproductive biology, Mekong Delta.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 140-147
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 56-64
Tải về
1 (2012) Trang: 26th 15:50-16:25
Tạp chí: International Workshop on Freshwater Biodiversity Coversation in Asia
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Fishes of the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Freshwater Biodiversity Conservation in Asia
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...