Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 1-9
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 06/03/2016

Ngày chấp nhận: 26/07/2016

 

Title:

The limitations of current regulations on the procedures of land recovery for national defense, security, and economic-social development purposes

Từ khóa:

Bất cập, thu hồi đất, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội

Keywords:

Land recovery, limitations, national defense and security, socioeconomic development

ABSTRACT

The purpose of strict regulations about the procedures of land recovery is to achieve a democratic, transparent, and fair process of land clearance. The 2013 Land Law and other instructive documents remarkably updated many new regulations, but such regulations still remain certain limitations. Focusing on land recovery procedure’s regulations, this paper is to present improvements over periods as well as to analyse current regulations' limitations in particular about land recovery for the national defense, security, socioeconomic development purposes.

TÓM TẮT

Quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục thu hồi đất nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai và công bằng trong quá trình giải phóng mặt bằng. Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định mới về trình tự, thủ tục nhưng vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Bài viết sẽ trình bày sự phát triển quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất qua các giai đoạn và phân tích, chỉ rõ những bất cập trong quy định hiện hành về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trích dẫn: Châu Hoàng Thân, 2016. Bất cập trong quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44d: 1-9.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 147-152
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 47-54
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về
11 (367) (2018) Trang: 34-42
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
5(357) (2018) Trang: 49-56
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
5(361) (2018) Trang: 51-57
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
23/2016 (2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
10 (354) (2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
3/2017 (2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
2(334) (2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
7(327) (2015) Trang: 78-84
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
24 (256) (2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...