Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 39-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 03/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

Optimality conditions in convex optimization with the convex feasible set defined by infinite inequality constraints

Từ khóa:

Bài toán tối ưu nửa vô hạn, dưới vi phân Michel-Penot, điều kiện tối ưu, tối ưu lồi, tối ưu trơn và không trơn

Keywords:

Semi-infinite programming, Michel-Penot subdifferential, optimality conditions, convex optimization, smooth and nonsmooth optimization

ABSTRACT

The paper deals with the necessary and sufficient optimality conditions for the convex optimization problem with  convex feasible set defined by infinite inequality constraints in the both cases, smooth and nonsmooth data. The results enhance some recent KKT type theorems by Lasserre for differentiable functions and by Dutta and Lalitha for Lipschitz functions.

TÓM TẮT

Bài báo này khảo sát điều kiện tối ưu cần và đủ cho bài toán tối ưu lồi có tập chấp nhận được lồi được định nghĩa bởi vô hạn ràng buộc bất đẳng thức cả trong trường hợp trơn và không trơn. Kết quả đã phát triển một số định lý điều kiện tối ưu dạng KKT gần đây bởi Lasserre đối với lớp hàm khả vi và bởi Dutta và Lalitha đối với lớp hàm Lipschitz.

Trích dẫn: Lê Thanh Tùng, Trần Thiện Khải, Phạm Thanh Hùng và Phạm Lê Bạch Ngọc, 2019. Điều kiện tối ưu tập chấp nhận được lồi xác định bởi vô hạn ràng buộc bất đẳng thức. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1A): 39-46.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 111-118
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 17-27
Tải về
4 (2020) Trang: 319336
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear and Variational Analysis
2 (2020) Trang: 123-137
Tạp chí: Applied Set-Valued Analysis and Optimization
1 (2019) Trang: 63-75
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Applied and Numerical Optimization
2019 (2019) Trang: 1-22
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Positivity
13 (2017) Trang: 137-153
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Pacific Journal of Optimization
2017 (2017) Trang: 1-19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Set-Valued and Variational Analysis
2016 (2016) Trang: 2016:112
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Inequalities and Applications
2015 (2015) Trang: Article ID 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis
1 (2013) Trang: 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Optim Theory Appl
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: J Glob Optim
3b (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...