Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 111-118
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

Title:

Asymptotic second-order variational sets and applications

Từ khóa:

Tập biến phân, đạo hàm tiệm cận cấp hai, tập biến phân tiệm cận cấp hai, bài toán tối ưu đa trị, điều kiện tối ưu cấp hai

Keywords:

Variational sets, asymptotic second-order derivatives, variational asymptotic second-order sets, set-valued optimization problems, second-order optimality conditions

ABSTRACT

By combining variational sets, proposed by Khanh and Tuan in 2008, with asymptotic second-order derivative defined from asymptotic second-order cone, presented by Penot in 1998, we propose a new definition, asymptotic second-order variational sets, establish some their calculus rules and apply them to establish the optimal conditions for set-valued optimization problems.

TÓM TẮT

Kết hợp giữa khái niệm tập biến phân được định nghĩa bởi Khánh và Tuấn năm 2008 và khái niệm đạo hàm tiệm cận xây dựng từ nón tiệm cận, được trình bày bởi Penot năm 1998, chúng tôi đưa ra khái niệm mới là khái niệm tập biến phân tiệm cận, khảo sát một số phép toán của chúng và ứng dụng tập biến phân tiệm cận này để xét điều kiện tối ưu của bài toán tối ưu đa trị.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 39-46
Tải về
1 (2019) Trang: 63-75
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Applied and Numerical Optimization
2019 (2019) Trang: 1-22
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Positivity
13 (2017) Trang: 137-153
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Pacific Journal of Optimization
2017 (2017) Trang: 1-19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Set-Valued and Variational Analysis
2016 (2016) Trang: 2016:112
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Inequalities and Applications
2015 (2015) Trang: Article ID 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Journal of Nonlinear Functional Analysis
1 (2013) Trang: 19
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Optim Theory Appl
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: J Glob Optim
3b (2012) Trang: 1
Tác giả: Lê Thanh Tùng
Tạp chí: Khoa học
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...