Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 52-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/03/2016

Ngày chấp nhận: 29/08/2016

 

Title:

Using remote sensing MODIS data for monitoring the effects of drought and flood on rice farming system changes in the Vietnamese Mekong Delta

Từ khóa:

Viễn thám, MODIS, cơ cấu mùa vụ lúa, khô hạn, ngập lũ, ĐBSCL

Keywords:

Remote sensing, MODIS, rice farming system, drought, flood, Vietnamese Mekong Delta

ABSTRACT

The research approach is to use the Nomalized Difference Vegatation Index (NDVI) for monitoring the rice crop pattern; Temperature Vegetation Dryness Index (TDVI) for estimating the land surface moisture;  and time series data of EVI, LSWI and DVEL were used to map flood distribution. By classification time series data extracted from MODIS images from 2000 to 2011,  the study has identified rice cultivation areas frequently affected by drought or flood in the Vietnamese Mekong Delta. This research also determined the suitable rice farming systems for 9 agricultural ecology zones as well as the solutions to intergate different indices as NDVI, TVDI and LSWI for monitoring rice farming system related to drought and flood impacts. The datasets of rice farming system, drought and flood in the Vietnamese Mekong Delta and the approach using remote sensing technology achieved from this research are helpful that can be applied for agriculture management and land use planning in this area.

TÓM TẮT

Đề tài ứng dụng chỉ số khác biệt thực vật NDVI để giám sát biến động cơ cấu mùa vụ; chỉ số khô hạn thực vật TVDI để ước lượng độ ẩm của đất bề mặt; và phân loại chuỗi đa thời gian các giá trị EVI, LSWI và DVEL để thành lập bản đồ phân bố ngập lũ. Thông qua việc phân loại chuỗi dữ liệu MODIS đa thời gian từ năm 2000 đến 2011, nghiên cứu đã xác định được các vùng canh tác lúa thường xuyên chịu ảnh hưởng của khô hạn hay ngập lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu cũng xác định được các mô hình canh tác lúa phù hợp trên 9 phân vùng sinh thái nông nghiệp đồng thời đưa ra giải pháp theo hướng tiếp cận mới áp dụng tích hợp các thuật toán tính toán các chỉ số NDVI, TVDI và LSWI để giám sát các biến động về cơ cấu mùa vụ liên quan đến những tác động do khô hạn và ngập lũ. Bộ dữ liệu về cơ cấu mùa vụ, khô hạn và ngập lũ vùng ĐBSCL và phương pháp tiếp cận bằng công nghệ viễn thám được đề xuất trong nghiên cứu này là hữu ích và có thể áp dụng được trong thực tiễn quản lý nông nghiệp và qui hoạch sử dụng đất của vùng.

Trích dẫn: Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh và Lê Anh Tuấn, 2016. Ứng dụng ảnh viễn thám modis trong phân vùng canh tác lúa có ảnh hưởng của điều kiện khô hạn và ngập lũ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45a: 52-65.

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 49-59
Tải về
1 (2013) Trang: 449
Tạp chí: Môi trường tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...