Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 608-614
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thao GIS toàn quốc
Liên kết:

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt là thế mạnh kinh tế của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong những năm gần đây diện tích nuôi trồng thủy biến động mạnh mẽ do người dân chuyển đổi sang mô hình nuôi thủy sản vì lợi nhuận từ mô hình này cao gấp nhiều lần các mô hình canh tác nông nghiệp truyền thống, gây khó khăn trong công tác quy hoạch và quản lý, đặc biệt nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành gây ô nhiễm trực tiếp môi trường nước. Bằng phương pháp phân tích chỉ số khác biệt nước (MNDWI) trên ảnh vệ tinh Landsat 7 (ETM+) và 8 (LCDM) nghiên cứu đã xây dựng bản đồ phân bố nuôi thủy sản ao tại 3 tỉnh Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp năm 2010 và 2014 với độ tin cậy 88,24% (K=0,76). Kết quả nghiên cứu cho thấy, thủy sản ao phân bố dọc theo các tuyến sông chính và tổng diện tích thủy sản ao năm 2010 là 6.290,07 ha đến năm 2014 là 8.293,95 ha, tăng 2.003,88 ha. So với số liệu thống kê tình hình nuôi thủy sản tăng dần qua các năm, diện tích thấp nhất vào năm 2010 và cao nhất vào năm 2012 và năm 2014. Đây là nguồn tư liệu hứu ích hỗ trợ các nhà quản lý về tình hình nuôi trồng thủy sản và ra quyết định phù hợp về định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt trong thời gian tới

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...