Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 369-375
Tạp chí: Hội thảo GIS Toàn quốc 2017

Đồng Tháp Mười (ĐTM) là vùng thấp trũng vốn dễ bị ảnh hưởng ngập lũ vào mùa mưa, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tác động của con người, diễn biến của lũ ngày càng phức tạp hơn, đến trễ hơn cũng như thay đổi về không gian ảnh hưởng. Nghiên cứu đã xác định phân bố không gian vùng ngập lũ năm 2015 tại ĐTM trên ảnh LANDSAT 8 thông qua phân tích chỉ số nước (MNDWI) với diện tích vùng lũ khoảng 207.970,16 ha. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng xác định được diễn biến lũ tại ĐTM vào năm 2015 bắt đầu từ tháng 7, đỉnh lũ đạt vào tháng 10 và rút hẳn vào đầu tháng 12 với 4 hiện trạng là: (1) ngập 1 tháng, (2) ngập 2 tháng, (3) ngập 3 tháng và (4) ngập 4 tháng. Trong đó, phần lớn diện vùng bị ảnh hưởng bởi ngập ngắn hạn vào tháng 10 (khoảng 130.000 ha) và 3 tháng từ tháng 9-11 (28.000 ha), trong khi diện tích bị ảnh hưởng bởi ngập do lũ trên 3 tháng không đáng kể tập trung chủ yếu ở khu vực đầu nguồn sông Tiền và giáp biên giới Campuchia.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...