Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2018) Trang: 116-122
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá lợi ích của dịch vụ hệ sinh thái rừng tràm và mức độ nhận thức của người dân vùng đệm về giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng mang lại tại vườn quốc gia U Minh Thượng. Nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám Quickbird 2016 và phương pháp phân loại theo hướng đối tượng (Object based Image Analysis (OBIA)) xây dựng bản đồ phân bố hệ sinh thái rừng tại khu vực nghiên cứu, kết hợp phỏng vấn nông hộ để ước tính giá trị dịch vụ hệ sinh thái của mô hình đồng thời phương pháp phân tích thống kê tần số trên phần mềm thống kê R để phân tích khả năng nhận thức về các dịch vụ sinh thái đến từ rừng. Kết quả nghiên cứu đã nhận diện 6 loại mặt phủ gồm rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng hỗn giao, đồng cỏ, đầm lầy và mặt nước với độ chính xác toàn cục 88% (K=0,76). Trong 4 dịch vụ sinh thái, dịch vụ hỗ trợ-điều tiết được đánh giá (thang điểm 10) có ảnh hưởng nhiều nhất đến người dân địa phương với các dịch vụ thành phần được cho điểm từ 6,67 đến 7,54 điểm ngược lại dịch vụ văn hóa không được đánh giá cao với số điểm thấp (4,44 và 4,79 điểm). Bên cạnh đó, người dân quan tâm đến dịch vụ có hại từ rừng như thú dữ tấn công, cháy rừng và dịch bệnh sốt rét.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...