Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc

Ngày nay, biến đổi khí hậu và thiên tai đã gây ra những tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người. Thời gian qua trước tình hình biến đổi khí hậu làm cho lũ lụt ĐBSCL nói chung và vùng TGLX nói riêng có sự biến động lớn. Đề tài thực hiện với mục đích xây dựng bản đồ phân bố không gian hiện trạng lũ và đánh giá diễn tiến lũ của vùng Tứ giác Long Xuyên năm 2015.

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 bằng phương pháp tính toán chỉ số nước MNDWI (Modification of Normalized Difference Water Index) và phân loại phi giám sát từ đó tiến hành đưa ra những phân tích, đánh giá cụ thể về không gian cũng như thời gian ngập lũ của vùng Tứ giác Long Xuyên năm 2015. Kết quả xây dựng được diễn tiến hiện trạng ngập lũ từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2015 trong đó tháng 10 có mức độ ngập nhiều nhất với diện tích ngập là 232.734,92 ha chiếm 47,6% diện tích ngập toàn vùng và thấp nhất vào tháng 8 với diện tích ngập là 137.682,64 ha chiếm 28,2% diện tích toàn vùng.

Kết quả nghiên cứu đã so sánh và đối chiếu với số liệu mực nước tại trạm thủy văn Thị xã Hà Tiên với hệ số tương quan là 0,731 và tại trạm Châu Đốc với hệ số tương quan là 0,651. Do đó, việc giám sát lũ theo thời gian trong năm 2015 tại khu vực Tứ giác Long Xuyên là có ý nghĩa thống kê. Kết quả này tạo cơ sở cho công tác quản lý, dự báo lũ và giúp các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan hơn và đưa ra những giải pháp kịp thời hạn chế những thiệt hại do lũ gây ra.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...