Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 62-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Trong nghiên cứu này, công nghệ viễn thám được lựa chọn để theo dõi tình hình thay đổi đường bờ biển khu vực Tây Nam sông Hậu (ĐBSCL) qua hai quá trình chính là bồi tụ và xói lở. Phương pháp rút trích đường bờ với khảo sát thực địa được sử dụng vào việc xây dựng bản đồ bồi tụ và xói lở ven biển tại và các tỉnh khu vực Tây Nam sông Hậu - Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1989 – 2018. Tổng diện tích bồi tụ trong toàn giai đoạn nghiên cứu là 19.866,45 ha. Tại khu vực biển Đông (Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau), diện tích bồi tụ tập trung tại các huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Đông Hải (Bạc Liêu), Đầm Dơi và Ngọc Hiển (Cà Mau) và khu vực biển Tây (Cà Mau – Kiên Giang) tập trung tại huyện Ngọc Hiển, Năm Căn (Cà Mau); An Biên, Tp.Rạch Giá (Kiên Giang). Quá trình xói lở diễn biến khá phức tạp, tổng diện tích xói lở là 17.856,51 ha, khu vực biển Đông có mức độ xói lở lớn tập trung tại huyện Đông Hải (Bạc Liêu), Năm Căn (Cà Mau) đoạn lớn nhất ghi nhận được khoảng 0,7 km, khu vực biển Tây chủ yếu tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), An Minh và An Biên (Kiên Giang). Độ tin cậy kết quả giải đoán đạt kết quả tốt (T>80%, Kappa: 0,67 – 0,78). Nghiên cứu đã cung cấp những thông tin cơ bản, là cơ sở đề xuất giải pháp hỗ trợ cho công tác quản lý và chiến lược phát triển trong thời gian tới

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...