Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2021) Trang: 124-130
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & PTNT
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện ứng dụng ảnh viễn thám chủ động Sentinel-1A theo dõi phân bố hiện trạng ngập lũ
tác động đến hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2019. Nghiên cứu áp dụng
phương pháp phân tích hồi quy tương quan và phân ngưỡng giá trị tán xạ trên ảnh Sentinel 1. Mô hình hồi
quy được lựa chọn phù hợp nhất là hàm mũ (exponential) cho phân cực VV với hệ số tương quan (r) trong 3
tháng (8, 9 và 10) dao động từ 0,84 đến 0,98 và hệ số xác định R
2 dao động từ 0,79 đến 0,95. Kết quả bản đồ
phân bố hiện trạng ngập lũ tăng dần từ tháng 8 đến tháng 10 ngập nhiều nhất với diện tích ngập 89.606,82
ha (chiếm 26,15%) chủ yếu ngập nhiều trên đất lúa với 66,88% tổng diện tích ngập, trên khu dân cư chiếm
10,94% và trên đất loại khác chiếm 22,18% vào tháng 10/2019 và phân bố chủ yếu tại 8 huyện, thị gồm: An
Phú, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn, TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên. Phân bố
không gian ngập lũ chủ yếu trên hiện trạng đất khác với thời gian ngập 1 tháng và độ sâu ngập từ 10 – 50
cm, diện tích phân bố lần lượt chiếm 80,6% và 66,31% tổng diện tích ngập lũ tại tỉnh An Giang


 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...