Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
63 (2021) Trang: 87-93
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng bản đồ hiện trạng thủy sản tỉnh Sóc Trăng từ đó hổ trợ địa phương công tác theo dõi và quản lý việc canh tác thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc trăng. Nghiên cứu sử dụng 3 loại ảnh gồm ảnh Sentinel-2A, ảnh Landsat 8 và ảnh Landsat tích hợp (ảnh đa phổ độ phân giải 30 m và ảnh đơn phổ độ phân giải cao 15m), áp dụng phương pháp phân loại theo hướng đối tượng (OBIA, Object-Based Image Analysis) xây dựng bản đồ hiện trạng thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xác định được vùng phân bố đất nuôi trồng thủy sản sử dụng ảnh LANDSAT 8 trước khi tích hợp ảnh và sau khi tích hợp ảnh; và ảnh SENTINEL-2A với diện tích lần lượt là 48.578,11ha; 49.029,67ha; và 41.060,16ha. Độ tin cậy ảnh giải đoán được tính toán dựa trên 02 thông số là độ chính xác toàn cục và hệ số Kappa lần lượt cho 03 loại ảnh gồm ảnh LANDSAT 8 trước khi tích hợp ảnh là 87,7% và 0,76; và sau khi tích hợp ảnh là 91,5% và 0,83; và ảnh SENTINEL-2A là 85,9% và 0,72. Kết quả cho thấy ảnh Landsat 8 sau khi tích hợp ảnh sử dụng để phân loại đất nuôi trồng thủy sản có độ tin cậy cao hơn so với ảnh Landsat 8 trước khi tích hợp và ảnh Sentinel-2A tuy nhiên với 3 loại ảnh này có thể sử dụng để theo dõi phân bố đât nuối trồng thủy sản do đô tin cậy đều cao hơn 85%.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...