Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2021) Trang: 114-119
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện nhằm xây dựng bản đồ biến động hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại 3 huyện ven biển
tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 - 2020. Nghiên cứu đã sử dụng 2 bộ dữ liệu ảnh gồm LANDSAT và MODIS năm 2010 và
2020; áp dụng phương pháp phân loại theo hướng đối tượng (OBIA) dựa trên 3 ảnh chỉ số gồm ảnh chỉ số khác biệt
thực vật (NDVI), chỉ số khác biệt nước (NDWI) và chỉ số khác biệt đô thị (NDBI) và chuỗi ảnh chỉ số thực vật (NDVI) đa
thời gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã phân thành 10 nhóm lớp phủ năm 2010 và 8 nhóm lớp phủ năm 2020; đồng
thời đánh giá sự chuyển đổi hiện trạng sử dụng đất chia thành 3 hệ sinh thái rõ rệt trong đó vùng hệ sinh thái ngọt có
sự chuyển đổi từ đất 3 vụ lúa và 2 vụ lúa sang đất cây ăn trái/cây lâu năm, vùng sinh thái lợ có sự chuyển đổi từ 3 vụ
sang 2 vụ và lúa 2 vụ sang lúa - tôm và vùng sinh thái mặn có sự chuyển đổi lúa - tôm sang thủy sản và lúa 1 vụ
chuyển sang thủy sản. Kết quả nghiên cứu là tiền đề cho công tác lập kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý trong
thời gian tới


 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 1-7
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 119-126
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 125-133
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 137-143
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 167-173
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 30-39
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 66-73
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 67-74
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 78-83
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 15-28
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 74-85
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 40-50
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 368-377
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang:
Tạp chí: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-3/W4, 2018 GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul, Turkey
(2018) Trang: 342-352
Tạp chí: GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences (GIS-IDEAS)
(2018) Trang: 147-157
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 287-290
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015
70/QĐ-KHTNCN (2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...