Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
52 (2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Liên kết:

The expanding rice crop area and the changing from traditional long life-span single crop to shorter life-span triple annual crops in the Mekong delta may stress aquatic life, including physical disturbances and the use of toxic agrochemicals. Here, we exposed climbing perch (Anabas testudineus) to diazinon (1, 2 and 10%LC50-96h) in the laboratory and to the field condition to see the responses of their cholinesterase activity. Results shown that Diazinon caused long-term brain acetylcholinesterase (AChE) inhibition in both laboratory and field exposures. Enzyme activity in this species is very sensitive to diazinon. AChE was significantly inhibited by only 66 mg/L in the laboratory and prolong inhibition after a single field application. These findings suggest that assessment of brain AChE of this species could serve as a biomarker of pesticide exposure in the Delta region. 

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...