Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về

ABSTRACT

The study toxicity of molluscicide Deadline bullets 4% (DB), Helix 500WP (HL), and Osbuvang 800WP (OS) on juveniles snakehead (Channa striata) and climbing perch (Anabas testudineus) was conducted to determine the 96-hLC50 and the effects of sublethal concentrations on oxygen consumption (OC), critical lethal dissolved oxygen level (CLDOL) and time required for death (TRFD). The 96-hLC50 for C. striata was 30, 151 and 187 mg/L for DB, HL and OS, respectively while that of  for A. testudineus was 43, 162 and 180 mg/L, respectively. Snakehead increased OC at the concentration of 0.02, 0.01, and 0.1 fold of the 96-hC50 for DB, HL and OS, respectively whereas climbing perch increased at 0.1, 0.02, and 0.01 fold of the 96-hLC50 in the same order. CLDOL of these species were increased with increased concentrations of molluscicides. However, TRFD was shortened as increased concentration of molluscicides unless DB didn?t cause effect on TRFD in A. testudineus. The study indicates that using OS was not created risk for C. striata or A. testudineus if water level in the rice paddies³ 10 cm.  

Keywords: Metaldehyde, Channa striata, Anabas testudineus, oxygen consumption

Title: Effects of molluscicides on oxygen consumption of juvenile snakehead (Channa striata) and climbing perch (Anabas testudineus)

Tóm TắT

Nghiên cứu độc tính của thuốc diệt ốc Deadline Bullets 4% (DB), Helix 500WP (HL) và Osbuvang 800WP (OS) lên cá lóc (Channa striata) và cá rô (Anabas testudineus) giống được thực hiện qua xác định LC50-96g và  ảnh hưởng của các loại thuốc này đến cường độ hô hấp (CĐHH), ngưỡng oxy (NO), thời gian gây chết (TGGC) của cá. Cá lóc và rô có khả năng chịu đựng rất cao với 3 loại thuốc, LC50-96g tính theo metaldehyde là 30, 151, 187 mg/L cho cá lóc và 43, 162, 180 mg/L cho cá rô theo thứ tự DB, HL và OS. CĐHH của cá lóc tăng cao hơn đối chứng ở nồng độ 0,02; 0,01 và 0,1 lần của LC50-96g theo thứ tự DB, HL và OS. Theo thứ tự này với cá rô là 0,1; 0,02 và 0,01 lần của LC50-96g. NO của 2 loài cá tăng theo sự tăng nồng độ 3 loại thuốc nhưng TGGC lại giảm. DB không làm ảnh hưởng đến TGGC cá rô. Nghiên cứu cho thấy sử dụng OS ở liều chỉ dẫn sẽ không gây rủi ro cho cá lóc và rô khi mực nước trên ruộng³10 cm.

Từ khóa: Metaldehyde, Channa striata, Anabas testudineus, Cường độ hô hấp

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...