Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về

ABSTRACT

Effects of cypermethrin on mortality, surfacing frequency and growth of Climbing perch (Anabas testudineus) were carried out in laboratory. Acute toxicity test was done in static non-renewable system. Effects of sub-acute concentrations on surfacing frequency were designed as completely randomized block in glass aquaria. Behaviors of fish were continuously recorded during 90 minutes using video recorder (Sony, Japan). Growth experiment was conducted in 600 liter fiber-glass tank. Fishes were exposed to sub-acute concentrations for 4 days, then exchanged 30% of tank water and fed with commercial pellets everyday at approximately 5% fish weight. At day 15after experimentation, fish were exposed to Cypermethrin again as same as procedure in the first exposure. Results showed that Cypermethrin was very toxic to perch, with a 96h- LC50 of 23àg/L. Surfacing frequency increased significantly to control. At concentration of 0.2 and 5.8àg/L, surfacing frequency increase 1.7 and 2.4 times of control, respectively. Specific growth rate, feed conversion ratio were not significant effects. Using Cypermethrin for rice may cause direct mortality for the perch. Monitoring Cypermethrin on soil and water in rice-field and effects on the species is highly recommended.

Keywords: Anabas testudineus, Cypermethrin, LC50, Surfacing, Growth       

Title: Effects of pesticide cypermethrin on mortality, surfacing frequency and growth of fry climbing perch (Anabas testudineus)

TóM TắT

ảnh hưởng của hoạt chất Cypermethrin lên ty? lê? sô?ng, tần suất đơ?p khi? trơ?i va? sinh trươ?ng ca? rô đô?ng được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nồng độ gây chết 50% cá rô đồng trong 96 giờ đươ?c triê?n khai theo phương pha?p nươ?c ti?nh, không thay nươ?c. ảnh hưởng ơ? nô?ng đô? dưới LC50-96 giờ của Cyperrmethrin lên đớp khí trơ?i được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên trong bê? kiê?ng rô?i du?ng máy quay phim (Sony, Nhật) ghi la?i hoạt động của cá trong 90 phút. ảnh hưởng của thuô?c lên tăng trưởng của cá được bố trí trong bể composit 600L, cho cá tiếp xúc với Cypermethrin trong 4 ngày, sau đó thay 30% nước rồi cho ăn bằng thức ăn viên với lượng thỏa mãn. Sau 15 ngày, cho cá tiếp xúc với thuốc theo tiến trình như được thực hiện ơ? lần đâ?u. Kết quả cho thấy Cypermethrin râ?t đô?c vơ?i ca? rô đô?ng, giá trị LC50 ? 96 giờ là 23 àg/L. ở nồng độ 0,2 và 5,8 àg/L tần suất đớp khí trời của cá rô đồng tăng 1,7 va? 2,4 lần so với đối chứng. Tốc độ tăng trưởng tương đối, hệ số chuyển hóa thức ăn ảnh hưởng không đáng kể. Phun Cypermethrin cho lúa theo liều chỉ dẫn co? kha? năng gây chết tư?c thơ?i cá rô đồng trên ruô?ng lu?a. Theo do?i diê?n biê?n nô?ng đô? Cypermethrin trong nươ?c va? đâ?t trên ruô?ng sau khi phun va? ta?c đô?ng cu?a thuô?c lên cá trên ruộng la? râ?t câ?n thiê?t.

Từ khóa: Anabas testudineus, Cypermethrin, LC50, tần suất đớp khí trời, tăng trưởng

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...