Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Abstract book (2014) Trang: 15
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Synposium
Liên kết:

The study was conducted with two experiments to determine the ability of using bread yeast to replace algae in mass culture of copepod and to optimize the harvesting rates in order to formulate culture biomass process of Schmackeria dubia. Experiment 1 was implemented with 5 treatments of different feeding regimes including (i) 100 % algae (Chaetoceros calcitrans), (ii) 100 % yeast, (iii) 25 % algae and 75 % yeast, (iv) 50 % algae and 50 % yeasts; (v) 75 % algae and 25 % yeasts. Algae were fed with 500,000 cells.mL-1, and yeasts with dose of 1 g per 100,000 copepods. The experiment was designed completely random in 1L beaker system with copepod density of 1 ind.mL-1 stocked at 20 ppt salinity. Experiment 2 was set up with 4 treatments of different biomass harvesting rates including 0, 15, 20 and 30%. Copepods were fed with 100% algae (from Exp. 1).  The biomass was harvested when copepod density reached 5,000 to 6,000 ind.L-1 and the harvest interval was every three days.  The results showed that after 30 days of culture in Exp. 1, copepods fed with 100% algae obtained highest population growth rate and density (9,200 ± 938 ind.mL-1) on day 6 which were significantly different to other treatments (p

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 237-245
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-299
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 15
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
56 (2020) Trang: https://doi.org/10.1051/limn/2020012
Tạp chí: Annales Limnologie - Interntaional Limmnology
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Special issue (2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
(2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
4 (2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
02 (2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
4 (2014) Trang: 571-580
Tạp chí: Journal of Agricultural Science and Technology B
1 (2012) Trang: 32
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding of the International conference on "Bien Dong 2012"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...