Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
00 (2020) Trang: 1-20
Tạp chí: Aquaculture Research

A study on the use of freshwater rotifers (Brachionus angularis) as initial live feed for pangasius catfish (Pangasianodon hypophthalmus) larvae was undertaken to assess if this initial feed improved P. hypophthalmus survival during the first 20 days of rearing. This study was comprised of three trials. The first trial contained three treatments and assessed the effectiveness of freshwater rotifers as initial feed compared to homemade feed and water flea (Moina macrocopa). In the second trial, P. hypophthalmus larvae were fed with (i) 100% freshwater rotifers, (ii) 100% water fleas, and (iii) a combination of freshwater rotifers and water fleas (freshwater rotifers fed during first 3 days and then water fleas fed for remainder of experiment). In the third trial, the fish larvae were fed 3 densities of freshwater rotifers and then water fleas (3, 5 and 7 individuals per mL) to determine the most suitable feeding density for P. hypophthalmus larvae. Mouth opening was measured at day 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 20 whereas growth and survival were assessed at the end of each trial. These experiments demonstrated that P. hypophthalmus larvae: 1) exhibited a significant increase in survival rate when fed B. angularis rotifers or Moina micrura water fleas compared to homemade feed, 2) exhibited a significant increase in growth and survival rates when fed a combination of freshwater rotifers (first 3 days) and then water fleas (remainder) compared to feeding either freshwater rotifers or water fleas only, and 3) preferred a density of 5 to 7 individual freshwater rotifers and then water fleas per mL.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 120-129
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 237-245
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 292-299
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 71-78
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 15
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
56 (2020) Trang: https://doi.org/10.1051/limn/2020012
Tạp chí: Annales Limnologie - Interntaional Limmnology
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Huxu Chiếm, lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang:
Tạp chí: Lục bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Special issue (2015) Trang: 167-174
Tạp chí: Khoa học- Công nghệ thủy sản
(2015) Trang: 72-73
Tạp chí: International Symposium of SATREPS-programs on Sustainable Aquatic Bioresources, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo, 19-20 December, 2015
4 (2014) Trang: 78
Tạp chí: IFS 2014 4th International Fisheries Symposium
02 (2014) Trang: 329-336
Tạp chí: Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai
4 (2014) Trang: 571-580
Tạp chí: Journal of Agricultural Science and Technology B
1 (2012) Trang: 32
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Proceeding of the International conference on "Bien Dong 2012"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Vũ Ngọc Út
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...