Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 8-17
Tải về

 

The purposes of this study were to investigate the cage culture system and its related environmental conditions, to determine the quality and quantity of pollutants produced by cages, to detect the fate of pollutants in the river, and to recommend methods for pollution mitigation in cage culture. The cage culture area was divided into three equal sections (upstream, middle and downstream) in both SoThuongCanaland theMekongRiver.  Nine cages, one in So Thuong Canal and two in Mekong River, were randomly selected from each section for measurement of water quality and determination of nutrients in fish, feed and sediments. Water quality measurements in the present study showed that there were no significant differences in all water quality parameters among cages in different locations (upstream, middle stream and downstream), between cage water and open water, or between the water in front and downstream from the cage culture areas.  Waste loadings from cage culture do not appear to have significant impact on fish production and water quality.

Keyword: Catfish, MekongRiver, water quality                  

Title: The effects of catfish cage-culture  on water quality in Hong ngu District,DongthapProvince

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá mối quan hệ giữa nuôi cá da trơn trong bè và các điều kiện môi trường vùng nuôi như chất lượng và số lượng các sản phẩm thải gây ô nhiễm từ bè nuôi, dự báo khả năng gây ô nhiễm và đề xuất các phương pháp hạn chế ô nhiễm. Cả hai vùng nuôi trên sông Sở Thượng và trên sông Tiền được chia thành 3 mặt cắt (đầu, giữa và cuối nguồn). Chín bè, 1 bè trên sông Sở Thượng và 2 bè trên sông Tiền cho mỗi mặt cắt được chọn ngẫu nhiên để đo chất lượng nước và xác định các chất dinh dưỡng trong cá, thức ăn và chất lắng tụ. Chất lượng nước trong suốt thời gian nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các bè thuộc 3 nhóm bè nằm ở đầu, giữa và cuối nguồn nước, giữa bè nuôi và môi trường nước bên ngoài bè, giữa nước ở trước và sau khu vực bè nuôi. Chất thải từ bè nuôi không có ảnh hưởng đến năng suất cá nuôi và chất lượng nước.

Từ khóa: Cá da trơn, môi trường, ô nhiễm

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 135-143
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 290-299
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...