Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16b (2010) Trang: 32-41
Tải về

ABSTRACT

The research measures willingness to pay (WTP) using contingent valuation method (CVM) for a Conservation Program of the Vietnamese Grus Antigones, which are now critically endangered. A drop-off survey of 738 households was done in Can Tho City; 410 households responded.

Results from the study indicated less than 50% of respondents were willing to pay for the Conservation Program. The bid, respondent?s education, household?s income, respondent?s knowledge on Grus Antigones and respondent?s belief on the recommended conservation program had a significant impact on the WTP. The mean WTP was estimated at 12.222 VND/household.

Keywords: Contingent Valuation Method (CVM), Willingness to Pay (WTP)

Title: Evaluating the awareness of community about the conservation of the Vietnamese grus antigones

TóM TắT

Nghiên cứu đo lường sự sẵn lòng chi trả (WTP) bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) cho một chương trình bảo tồn Sếu đầu đỏ ViệtNam, loài bây giờ đang bị đe dọa tuyệt chủng. Một cuộc khảo sát bằng phương pháp ?drop-off? trên 738 hộ gia đình được thực hiện ở thành phố Cần Thơ; 410 hộ đã trả lời.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đáp viên sẵn lòng chi trả để ủng hộ cho Chương trình bảo tồn Sếu đầu đỏ dưới 50%. Mức giá đưa ra khảo sát, trình độ học vấn của đáp viên, thu nhập của của gia đình đáp viên, hiểu biết của đáp viên về thực trạng của Sếu đầu đỏ và sự tin tưởng của đáp viên vào Chương trình bảo tồn Sếu đầu đỏ tác động đến sự sẵn lòng chi trả của đáp viên. Sự sẵn lòng chi trả trung bình được ước lượng khoảng 12.222 VND/hộ.

Từ khóa: Phương pháp Đánh Giá Ngẫu Nhiên (CVM), Sự sẵn lòng chi trả (WTP) 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 302-312
Tải về
1 (2017) Trang: 281
Tạp chí: Cultures of Sustainability and Wellbeing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...