Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 319-325
Tải về
4 (2019) Trang: 117-122
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Viêt Nam
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Lam Mỹ Lan
Tạp chí: IFS 2012
(2008) Trang:
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế-Hubs, Harbours and Deltas in Southeast Asia: Multidiscipli-nary and Intercultural Perpectives
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...